Algemene Verkoopsvoorwaarden

Klantovereenkomst

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst, tenzij de context een andere interpretatie vereist, hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • Website : de websites die door FAN2BOOST worden beheerd en toegankelijk zijn via de URLs www.fan2boost.com en www.chefminute.com
 • Diensten : diensten aangeboden door FAN2BOOST op de Website en verder beschreven in deze algemene voorwaarden op de Website;
 • FAN2BOOST : de aanbieder van de Diensten aangeboden via de Website en meer volledig beschreven in artikel 2 van deze voorwaarden. Fan2Boost.com en ChefMinute.com zijn submerken van FAN2BOOST;
 • Klant : iedere persoon die professioneel actief is in het gebied van horeca, wijnhandel of handel, die een account creëert op de Website en profiteert van FAN2BOOST-diensten;
 • Klantovereenkomst : het contract tussen de Klant en FAN2BOOST, dat deze voorwaarden omvat.
 • Website van de Klant : de Website van de vestiging van de Klant, aangemaakt via FAN2BOOST;
 • Nieuwsbrieven : elektronische nieuwsbrief;
 • Contactinformatie : volledige naam, adres, stad, provincie, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en andere Gegevens die nodig zijn bij de registratie of bij het activeren van de inschrijving van de Klant;
 • Beheersmodule : de beheersmodule met veilige toegang van de Website van de Klant en de Nieuwsbrieven van de Klant;
 • Inhoud : tekst, foto of andere, gepubliceerd op de Website van de Klant en in de Nieuwsbrieven van de Klant.

Artikel 2. Identificatie van de partijen en onderwerp van deze Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing, in het kader van het gebruik van de Website en de Diensten, op de relaties tussen:

 • aan de ene kant, Le Quatrième Homme (BTW BE 0643 504 037), hierna "FAN2BOOST", Rue de l’Ascension 15, 1460 Ittre, België;
 • de andere kant, de nader beschreven persoon geïdentificeerd in het registratieformulier, hierna "Klant" genoemd.

FAN2BOOST kan via het contactformulier op de Website of via het volgende e-mailadres worden gecontacteerd: contact@fan2boost.com:

Artikel 3. Het Contract

Deze overeenkomst is bedoeld om de contractuele relatie tussen de Klanten en FAN2BOOST te verduidelijken, inclusief ieders rollen en verplichtingen te definiëren en de geldelijke modaliteiten inherent aan de werking van FAN2BOOST-diensten vast te leggen.

Elk bezoek aan de Website en ieder gebruik van de Diensten die FAN2BOOST aanbiedt, impliceert dat de Klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden die hij heeft gelezen door te klikken op de link onderaan elke pagina van de Website of tijdens het registratieproces op de Website. Deze voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Deze voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de Website. De Klant moet ze aandachtig lezen, afdrukken en /of downloaden en er ook een kopie van bewaren.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door FAN2BOOST. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf hun publicatie op de Website voor ieder bezoek en /of iedere Dienst gebruikt na publicatie.

Door het gebruik van de Diensten, garandeert de Klant dat de verstrekte Contactgegevens correct zijn en verbindt de Klant zich ertoe om FAN2BOOST onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van de Contactgegevens.

Door het gebruik van de Diensten, belooft de Klant bepaalde informatie vertrouwelijk te houden (bv het wachtwoord, de informatie gelinkt aan betaalmiddelen, etc.). De Klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijke informatie en zal ze niet onthullen aan iemand anders.

Artikel 4. Diensten

FAN2BOOST biedt haar Klanten een virtueel communicatiemiddel aan, opgedragen aan hun bedrijf (restaurants, wijn, distributie, handel). Dit middel is zoals een "self-service" en staat de Klant toe om gemakkelijk en eenvoudig zelf een Website te creëren en te beheren (Website van de Klant), gebaseerd op een vooraf gedefinieerd sjabloon.

Met het oog op een verdeling van de kosten, zijn de functies van de Klantenwebsites die zijn gemaakt op FAN2BOOST, gemeenschappelijk voor alle Websites van Klanten van hetzelfde type (restaurants, wijn, distributie, handel). Ook de opmaak van een sjabloon voor het ontwerpen van Klantenwebsites is gemeenschappelijk voor alle Klantensites die dit sjabloon gebruiken. FAN2BOOST zal de functies en sjablonen niet specifiek aanpassen aan de eisen van een Klant. FAN2BOOST kan echter beslissen om een functie die wordt aangevraagd door een groot aantal Klanten toe te voegen.

De Klantensite wordt gehost op servers van FAN2BOOST.

De Klantenwebsite staat de Klant toe zich bekend te maken op het internet, om dagelijkse informatie te delen, om foto's van zijn vestiging tonen, om zijn menu’s (kaarten, menu's, suggesties, etc.) of zijn catalogus te publiceren en om berichten of reserveringen van haar Klanten te ontvangen.

Het middel van FAN2BOOST maakt het ook mogelijk voor de Klant om zijn menu’s en Nieuwsbrieven via e-mail te versturen naar zijn abonnees, tot een maximum aantal e-mails per maand, zoals gedefinieerd op de Website.

De Klant kan ook de Inhoud van de menu’s op Twitter en Facebook publiceren, zolang hij een account heeft.

De Klant beheert zijn Website en de Nieuwsbrieven via een Beheersmodule met beveiligde toegang.

FAN2BOOST biedt ook aanvullende en betaalde Diensten (bijvoorbeeld: Websitecreatie, codering, het maken van foto's, het importeren van e-mails, enz.) voorbehouden aan geabonneerde Klanten. De aanvraag voor een van deze Diensten door de Klant zal worden gerealiseerd met een offerte en deadline per e-mail, om het akkoord van de Klant te verkrijgen vóór de tenuitvoerlegging. Het akkoord van de Klant via e-mail zal dienen als vaste en definitieve bestelling. De kosten zullen in rekening worden gebracht op de betaalkaart van de Klant op hetzelfde moment als de maandelijkse contributie voor het lidmaatschap.

FAN2BOOST behoudt het recht de Diensten geheel of gedeeltelijk aan te passen , zonder voorafgaande kennisgeving en zonder compensatie in het voordeel van de Klant.

Artikel 5. Toegang en veiligheid

De toegang tot FAN2BOOST-diensten vereist de oprichting van een account, waarvoor een geldig e-mailadres, een wachtwoord en enige andere informatie noodzakelijk is. Het is verboden om accounts op een geautomatiseerde manier te maken.

De toegang tot de Beheersmodule is beveiligd door het e-mailadres en het wachtwoord dat de Klant gekozen heeft bij het registreren voor de Dienst.

De Klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie met de vereiste zorgvuldigheid geheim te houden. Elke handeling die met vertrouwelijke Gegevens van een Klant (e-mailadres en wachtwoord) uitgevoerd werd, wordt als geldig beschouwd. De Klant is als enige verantwoordelijk voor misbruik van zijn vertrouwelijke Gegevens. In het geval van misbruik van de vertrouwelijke Gegevens, zal de Klant FAN2BOOST onmiddellijk informeren en alle relevante informatie in zijn bezit communiceren.

Artikel 6. Gratis Proefperiode

Tijdens de gratis proefperiode kan de Klant de Dienst gratis testen voor een bepaalde periode, zoals aangegeven op de Website. De gratis proefperiode bindt de Klant niet voor een volgende aankoop.

De gebruiksvoorwaarden gelden ook voor de gratis proefperiode. De Diensten in deze periode zijn dezelfde als diegene bij een betaald abonnement, met uitzondering van het verzenden van Nieuwsbrieven, dat beperkt is tot een kleiner aantal verzendingen en de aanwezigheid van een banner op de Website van de Klant met vermelding van de proefperiode.

Klanten kunnen hun betaalde abonnement op elk gewenst moment activeren, wat onmiddellijk een einde maakt aan de gratis proefperiode.

Aan het einde van de gratis proefperiode, blijft het account van de Klant bereikbaar via de Beheersmodule, maar die staat niet langer toe Nieuwsbrieven te versturen naar abonnees en de Website van de Klant is niet meer beschikbaar op het internet. De Klant kan echter nog steeds zijn betaald abonnement activeren wat het versturen van Nieuwsbrieven naar abonnees zal activeren, alsook de Website van de Klant op het internet.

Artikel 7. Prijs en betaling

De prijzen voor Diensten aan Klanten worden vermeld op de Website. Ze zijn aanpasbaar op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Prijzen zijn exclusief belastingen. De belasting zal worden toegepast in overeenstemming met de geldende regels in het factureringsland van de Klant.

De belangrijkste FAN2BOOST-dienst wordt geleverd via een abonnement. Bij het sluiten van een abonnement bij FAN2BOOST, moet de Klant zijn volledige, correcte en actuele facturatie-informatie verstrekken. De Klant moet deze facturatiegegevens up-to-date houden gedurende zijn abonnement. FAN2BOOST behoudt het recht om het abonnement te weigeren of te annuleren, wanneer zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is.

Het abonnement gaat in bij de betaling met een bankkaart vanaf de eerste maand van het abonnement. Er wordt een bevestigingsmail verstuurd.

Het abonnement is geldig voor een eerste periode van één jaar en wordt automatisch verlengd voor identieke opeenvolgende perioden, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de Dienst. Het abonnement wordt stopgezet wanneer de maandelijkse bijdrage niet meer betaald wordt.

Het maandelijks bedrag zal automatisch worden afgetrokken van de bankkaart van de Klant. Dat bedrag wordt automatisch vermeerderd met de prijs van eventuele aanvullende betalende Diensten verbruikt tijdens diezelfde maand (zoals codering door FAN2BOOST).

FAN2BOOST behoudt het recht om abonnementsprijzen te wijzigen 30 dagen na de verwittiging via e-mail van de abonnees. De wijzigingen gaan van kracht wanneer het maandelijks abonnement wordt verlengd.

Het geheel van de boekhoudkundige documenten die worden uitgewisseld in het kader van de relatie tussen FAN2BOOST en de Klant kan in een standaard elektronisch formaat worden verzonden.

De Klant erkent dat derden worden betrokken in het betalingsproces (bijv. Stripe, banken ...). FAN2BOOST aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten, nalatigheden of schade veroorzaakt door derden. De Klant moet zich ook houden aan de instructies van deze tussenpersonen tijdens het betalingsproces.

Artikel 8. Verbod op illegaal gebruik

De Klant garandeert dat hij geen gebruik zal maken van de Diensten ten behoeve van het plegen van handelingen die illegaal of verboden zijn door deze voorwaarden en /of door de wet. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten en /of de Website is verboden. Schendingen van de integriteit, de gebruiksmogelijkheid of de werking van de Website of (van) webserver(s), alsook het verstoren of proberen te verstoren van de werking van de Website, zijn ten strengste verboden.

artikel 9. Het verzenden van Nieuwsbrieven

De Klant verbindt zich ertoe om de Dienst te gebruiken voor het verzenden van Nieuwsbrieven uitsluitend in verband met zijn primaire bedrijfsprocessen (restaurants, wijnverkoop, handel). Het is verboden om de service voor andere doeleinden te gebruiken.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Nieuwsbrieven.

Om de reputatie van verzonden e-mails via FAN2BOOST en dus alle FAN2BOOST-klanten te beschermen, gaat de Klant ermee akkoord om de anti-spam wetgeving in zijn land en het anti-spam beleid zoals omschreven in deze voorwaarden te respecteren.

Elke niet-naleving van het anti-spam beleid van FAN2BOOST zal het voorwerp zijn van een waarschuwing door FAN2BOOST aan de Klant. In het geval dat de Klant blijft weigeren het anti-spam beleid te respecteren, kan FAN2BOOST hem het gebruik van de verzendingsdienst voor Nieuwsbrieven onttrekken, zonder compensatie en zonder de tarieven van zijn abonnement te wijzigen.

Artikel 10. Anti-Spam Policy

Om de reputatie van e-mails door alle Klanten verstuurd via FAN2BOOST Services te beschermen, verbindt iedere Klant zich ertoe de basisregels voor de strijd tegen spam hieronder te respecteren:

 • Het verbod op het gebruik van adreslijsten van derden: Geen e-mail mag worden verzonden naar een lijst die de Klant niet zelf heeft opgesteld (dus die hij heeft gekocht, gehuurd, geleend, etc.), ongeacht de hoedanigheid of de toelatingen verbonden aan de lijst. Geen e-mail mag worden verzonden naar lijsten die van het internet werden gekopieerd of op iedere andere wijze van het internet werden verworven. Het feit dat iemand zijn e-mailadres publiekelijk heeft weergegeven, verleent geenszins de toestemming om dat te gebruiken.
 • E-mails mogen alleen verzonden worden naar personen die hiervoor uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven: E-mails mogen alleen worden verzonden naar mensen die zich vrijwillig hebben ingeschreven voor de Nieuwsbrief van de Klant. Voor het geïntegreerde inschrijfformulier op de Website van de Klant gelden de gebruikelijke praktijken (informatie, geen standaardregistratie) maar de Klant moet ook rekening houden met deze regels indien hij mensen toevoegt aan zijn lijst van abonnees via de Beheersmodule.
 • Respecteer het onderwerp van de registratie: De e-mail moet gelinkt zijn aan het onderwerp waaraan de persoon geabonneerd is. Bijvoorbeeld, de Nieuwsbrief "Suggestiebord" mag enkel informatie bevatten die een legitieme plaats zou hebben op het reële suggestiebord in de vestiging van de Klant.
 • Minimaliseer de "spam"-aard van de e-mails: Het onderwerp van de e-mail moet niet teleurstellend zijn en mag de ontvanger van de e-mail niet misleiden. Promotionele termen en overdreven formules zijn uit den boze; het bericht moet overeenkomen met de verwachtingen van de ontvanger.

Artikel 11. Domeinnamen

Een domeinnaam wordt beschikbaar gesteld voor de Klant met abonnement aan de FAN2BOOST Diensten. Er kan maar één domeinnaam tegelijk worden aangeboden per Klant.

De Klant is eigenaar van de aangeboden domeinnaam, en dat zelfs nadat het abonnement wordt stopgezet. Het afsluiten van een Inschrijvingscontract met de autoriteit bevoegd voor de toewijzing en het beheer van domeinnamen wordt geregeld in naam van de opdrachtgever.

FAN2BOOST garandeert niet dat toegewezen domeinnamen vrij zijn van rechten of bruikbaar blijven in de toekomst. De Klant stelt FAN2BOOST vrij van alle aanspraken van derden als gevolg van frauduleus gebruik van een domeinnaam.

FAN2BOOST betaalt de kosten van de vernieuwing van de domeinnaam zolang de Klant een actief abonnement heeft. Na stopzetting van het abonnement, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de overdracht van de domeinnaam naar een andere server naar keuze te regelen. Als de overdracht niet is voltooid, verdwijnt de domeinnaam aan het einde van de geldigheidsduur.

FAN2BOOST zal de beheerskosten factureren aan de Klant als die wijzigingen verzoekt die geen rechtstreeks verband houden met het gebruik van FAN2BOOST.

Als u een domeinnaam registreert, gebruikt of overdraagt via FAN2BOOST, gaat u ermee akkoord dat het gebruik ervan is onderworpen aan de ICANN statuten.

Als de Klant een domeinnaam heeft voor de ingang van zijn abonnement bij FAN2BOOST, zal FAN2BOOST de jaarlijkse kosten van het domein betalen, op voorwaarde dat de domeinnaam overdraagbaar en effectief overgedragen is bij de registrar van FAN2BOOST. De Klant zal actief meewerken aan de overdracht van de domeinnaam.

Artikel 12. Ondersteuning

Klanten hebben toegang tot een platform, uitsluitend via e-mail en via het geïntegreerde communicatie-instrument in de Beheersmodule. Het platform maakt het mogelijk voor de Klanten om vragen te stellen aan FAN2BOOST over het gebruik van het instrument. Iedere bedreiging van een lid of werknemer van FAN2BOOST, zij het schriftelijk, verbaal, fysiek of anderszins, zal de onmiddellijke opheffing van het account van de Klant veroorzaken.

Artikel 13. Beëindiging

De Klant kan zijn lidmaatschap op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen via de knop "ik zet mijn abonnement stop", in de sectie "Account" van de Beheersmodule. De laatste begonnen en betaalde periode zal echter niet worden terugbetaald.

Bij beëindiging van de inschrijving, blijft het account van de Klant beschikbaar, maar is het niet meer mogelijk om Nieuwsbrieven te versturen naar de abonnees, en is de Klantenwebsite niet meer beschikbaar op het internet. De Klant kan echter steeds zijn abonnement reactiveren door een nieuwe betaling, waarmee het verzenden van Nieuwsbrieven naar abonnees en de Website van de Klant opnieuw geactiveerd zullen worden.

In het geval van schending van deze voorwaarden door de Klant of door enige andere schade door de Klant toegebracht aan FAN2BOOST, is FAN2BOOST bevoegd om het account van de Klant op te schorten of zijn abonnement te annuleren, met onmiddellijke ingang, zonder dat haar overige rechten worden verminderd. Deze actie zal niet leiden tot enige schadevergoeding, ongeacht de schade die is veroorzaakt door de sluiting van het account. De mogelijke reactivering van het account van de Klant zal aan het oordeel van FAN2BOOST worden overgelaten.

De Klant wiens account werd opgeschort door FAN2BOOST mag geen ander account openen zonder de uitdrukkelijke toestemming van FAN2BOOST. Alle accounts, gestart in strijd met deze bepaling, kunnen onmiddellijk worden opgeschort door FAN2BOOST, zonder voorafgaande kennisgeving.

Na het verwijderen van het account kan FAN2BOOST de sub-domeinnamen voor een andere Klant hergebruiken. De eventuele domeinnaam blijft eigendom van de Klant.

FAN2BOOST behoudt het recht de Diensten te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, in het geheel of gedeeltelijk, en dit zonder waarschuwing.

Artikel 14. Verantwoordelijkheden van de Klant

Klanten kunnen de Inhoud bekendmaken op hun Website en via de Nieuwsbrieven die ze sturen ze naar hun abonnees. De Klant geeft FAN2BOOST de expliciete toestemming om deze Inhoud op hun Website te reproduceren en om die publiek te maken via het internet, over de hele wereld en voor onbepaalde tijd, zonder een financiële vergoeding of andere compensatie te kunnen eisen.

Klanten zijn volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de Inhoud en de gevolgen van hun verspreiding via hun Website of hun Nieuwsbrieven. Klanten garanderen dat ze beschikken over alle rechten en /of toestemming voor het publiceren van de Inhoud op hun Website en in hun Nieuwsbrieven. De Inhoud van de Website mag geen elementen bevatten die de bezoekers van haar Website zou kunnen misleiden of schadelijk zou zijn voor de reputatie van een ander persoon of bedrijf.

De Klant mag geen gebruik maken van illegale of ongeoorloofde Diensten, of virussen of andere schadelijke computercodes publiceren. De Klant biedt FAN2BOOST garantie tegen alle aanspraken, claims of handelingen van derden of van enig toezichthoudend orgaan in relatie tot de inhoud van zijn Website.

FAN2BOOST oefent geen controle uit over de Inhoud van de Klantenwebsites. FAN2BOOST behoudt evenwel het recht om illegale Inhoud, iedere Inhoud waarover ze een klacht heeft gekregen, of iedere Inhoud waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die inbreuk maakt op de rechten van derden, te schrappen of te weigeren te verspreiden, en dit zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant die de Inhoud in kwestie verzonden heeft.

De Klant gaat ermee akkoord niet deel te nemen aan uitspraken of acties die schade kunnen veroorzaken aan het imago en de reputatie van FAN2BOOST.

Het is verboden FAN2BOOST-diensten te verkopen zonder schriftelijke toestemming van FAN2BOOST.

Artikel 15. Verantwoordelijkheden FAN2BOOST

FAN2BOOST doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website 24/24u toegankelijk is en dit in de beste omstandigheden van comfort. FAN2BOOST doet eveneens haar uiterste best om een maximale kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen. Gezien de risico's die inherent zijn aan de gebruikte technologie kan FAN2BOOST echter niet aansprakelijk worden gehouden ten aanzien van de Klanten in het geval van eventuele onjuistheden of weglatingen in de verspreide inhoud, in het geval van storing of gehele of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de Diensten om welke reden dan ook, en dit zelfs in geval van grove nalatigheid van haar kant, behalve in de bijzondere gevallen hieronder opgesomd.

FAN2BOOST gaat enkel middelenverbintenissen aan met haar Klanten. FAN2BOOST garandeert geen continue beschikbaarheid, zonder fouten of onderbreking, van alle Diensten (met inbegrip van Klantenwebsites, Beheersmodule, en anderen), noch het onmiddellijke herstel van fouten of van onderbrekingen.

Een technisch probleem, zoals een virus, bug, kwaadaardige inbraak, een aanval via denial-of-service, of een storing van de Website en /of de software of de databases op de Website, kan niet helemaal worden uitgesloten.

FAN2BOOST is in geen geval aansprakelijk voor directe en /of indirecte schade geleden door een Klant (zoals commerciële schade, verlies van Klanten, commerciële problemen, winstderving, verlies van zijn merkimago) of door een derde partij, en die zou kunnen veroorzaakt zijn door FAN2BOOST of door de uitvoering van FAN2BOOST-Diensten of door haar onbeschikbaarheid, zelfs in geval van grove nalatigheid vanwege FAN2BOOST.

In het geval dat FAN2BOOST verantwoordelijk zou kunnen gehouden worden, kan de compensatie in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de prijs van een maand lidmaatschap bij FAN2BOOST, en kan die in geen geval indirecte schade van welke aard dan ook dekken.

Waar FAN2BOOST het nuttig acht om de kwaliteit van de aangeboden Diensten te waarborgen, heeft ze het recht om de toegang tot de Website te onderbreken om het onderhoud ervan te verzekeren. De Klant is zich bewust van de noodzaak om regelmatig onderhoud van de Website te waarborgen. Daarom is FAN2BOOST nooit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een onderbreking voor het onderhoud van de Website, zelfs bij een grove fout vanwege FAN2BOOST.

FAN2BOOST oefent op geen enkele manier controle uit en maakt geen selectie in de inhoud en de Nieuwsbrieven van de Klanten. Klanten dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun inhoud en de Nieuwsbrieven die ze uitzenden. FAN2BOOST kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op de rechten van een derde partij in de inhoud of Nieuwsbrieven van een Klant. Als de informatie en /of verklaringen op een Klantenwebsite of in een Nieuwsbrief de rechten van derden schendt (met inbegrip van een andere Klant) moet die alle vorderingen rechtstreeks instellen tegen de Klant die de auteur is van dergelijke Inhoud of van de Nieuwsbrief. Indien de eiser aantoont dat de Contactgegevens foutief zijn, verbindt FAN2BOOST zich ertoe de beschikbare informatie te communiceren die bruikbaar kan zijn bij de identificatie van de betrokken Klant. FAN2BOOST kan echter niet garanderen dat de Klant die op die manier foute informatie heeft verstrekt effectief geïdentificeerd kan worden.

FAN2BOOST komt niet tussen in de communicatie tussen Klanten en de bezoekers van hun Website of abonnees van hun Nieuwsbrieven. Tenzij anders aangegeven, verkoopt FAN2BOOST geen enkel goed en biedt ze geen andere Diensten aan dan die specifiek in deze voorwaarden of op de Website beschreven.

In een aantal van haar secties, bevat de Website hyperlinks naar Inhoud van derden of naar Websites beheerd door derden. FAN2BOOST is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of juistheid van de Inhoud van deze Websites. FAN2BOOST onderschrijft, publiceert of machtigt dergelijke Sites en Inhoud niet. Daarom zijn de beheerders van deze Sites de enige verantwoordelijken voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de producten en Diensten die ze aanbieden op hun Website.

De door FAN2BOOST gepresenteerde statistieken in de Beheersmodule zijn indicatief en kunnen in geen geval leiden tot vervolgingen in geval van fouten.

FAN2BOOST stelt zich in geen geval garant voor Diensten die door derden worden aangeboden.

Artikel 16 Volledigheid, ontbreken van een verklaring van afstand en gedeeltelijke ongeldigheid

Deze voorwaarden bevatten alle verplichtingen van de partijen. Geen ander document, ontwerp, brief of document van welke aard dan ook kan worden ingeroepen om het bestaan van een andere of bijkomende verbintenis te proberen bewijzen dan diegenen hier opgesomd.

Geen handeling, gedrag, aanvaarding of nalaten van FAN2BOOST geldt als een verklaring van afstand, zelfs niet gedeeltelijk, van haar recht op de strikte en volledige uitvoering van deze algemene voorwaarden en van de specifieke voorwaarden die hen aanvullen.

In het geval van nietigverklaring, onuitvoerbaarheid of gedeeltelijke ongeldigheid van de ene of de andere bepaling in deze voorwaarden, worden de overige bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed en blijven die daarom nog steeds volledig van kracht.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle technieken, zij het commercieel of van een andere aard, waarvan hij kennis zou nemen in het kader van de uitvoering van FAN2BOOST-diensten. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht voor de duur van het abonnement bij FAN2BOOST en na het einde daarvan, door welke oorzaak dan ook. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die openbaar is of wordt, zonder schuld van de Klant.

Artikel 18. Citeren, promotie en reclame

FAN2BOOST kan de naam van de Klantenwebsite omvatten, citeren en een of meer pagina’s van deze Website gedurende de looptijd van de contractuele relatie presenteren ten behoeve van presentatie, promotie, reclame en /of marketing met betrekking tot de activiteiten en /of de Diensten van FAN2BOOST. Bij deze machtigt de Klant FAN2BOOST voor alle handelingen die nodig zijn voor dit doel.

Artikel 19. Applicaties van derden

De Website integreert applicaties van derden (bijvoorbeeld Facebook). Deze applicaties zijn onderhevig aan hun eigen voorwaarden. FAN2BOOST draagt geen verantwoordelijkheid voor hen.

Artikel 20. Intellectuele eigendom

Elk element van deze Website, zoals teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audio-visuele clips en software, zijn het eigendom van FAN2BOOST of van zijn dataleveranciers en worden beschermd door het auteursrecht. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, schikken en assembleren) van enig deel van deze Website is het exclusieve eigendom van FAN2BOOST of zijn softwareleveranciers en is beschermd door het auteursrecht. Alle software die gebruikt wordt op deze Website is eigendom van FAN2BOOST of zijn software leveranciers en wordt beschermd door het auteursrecht. De Inhoud en software op deze Website mogen alleen gebruikt worden in het kader van FAN2BOOST-diensten. Elk ander gebruik van de Inhoud van deze Website, met inbegrip van reproductie, modificatie, distributie, transmissie, herpublicatie, voorstelling of demonstratie, is strikt verboden.

"Fan2Boost" en "ChefMinute" zijn handelsnamen en /of geregistreerde handelsmerken van FAN2BOOST. Alle andere afbeeldingen, logo's en dienstennamen zijn onderscheidende tekens die behoren tot de eigendom van FAN2BOOST. Deze tekens kunnen niet worden gebruikt in verband met producten of Diensten andere dan die van FAN2BOOST, op een manier die verwarring kan creëren bij de Klanten of die FAN2BOOST in diskrediet kan brengen of kan denigreren.

Artikel 21. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is verboden voor een Klant om het geheel of een deel van zijn rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden en bepalingen af te staan aan een derde zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FAN2BOOST. FAN2BOOST is wel gerechtigd om het geheel of een deel van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zonder toestemming over te dragen aan een derde partij

De bepalingen in deze algemene voorwaarden, onder voorbehoud van de beperkingen op het recht van overgang daarin opgenomen, geven voordelen aan en zijn bindend voor de partijen en hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Artikel 22. Recht en rechtsmacht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel.

In het geval van een geschil, zijn de partijen het erover eens dat de opnames die FAN2BOOST op haar servers maakt van het gebruik van de Website en van haar Diensten, als authentieke bewijsstukken zullen gelden tussen de partijen.